Missie, visie kernwaarden en integriteit

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC is geworteld in Rotterdam: wereldstad, wereldhaven, en voor talloze mensen vooral een thuis.

Missie, visie kernwaarden en integriteit

Het Erasmus MC is geworteld in Rotterdam: wereldstad, wereldhaven, en voor talloze mensen vooral een thuis. Elke dag weer werken onze medewerkers, vrijwilligers en studenten met toewijding, passie en kennis van zaken aan de drie hoekstenen van het Erasmus MC:

  • Veilige en excellente zorg voor patiënten met complexe zorgvragen, zeldzame aandoeningen of acute zorgbehoeften.

  • Onderscheidend onderwijs dat ambitieuze, nieuwsgierige en getalenteerde studenten aanspreekt en ontwikkelt en opleidt en inspeelt op de zorg- en gezondheidsvraagstukken van vandaag én morgen.

  • Internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek dat ziekten en aandoeningen helpt te begrijpen, voorspellen, behandelen en voorkomen.

In het Erasmus MC handelen we vanuit het besef dat zorg, onderzoek en onderwijs het beste tot hun recht komen door een grote diversiteit aan (zorg-)medewerkers, wetenschappers, studenten en docenten. Deze diversiteit aan talent maakt het Erasmus MC een omgeving waar iedereen zich thuis kan voelen en zich optimaal kan ontwikkelen, en waar we met ons onderwijs, onderzoek en onze patiëntenzorg steeds effectiever kunnen inspelen op de behoeften van een demografisch veranderende wereld.

Missie

De manier waarop wij waarde toevoegen, ligt besloten in onze missie: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs.

Visie

Onze ambities volgen uit onze visie: erkend leidend in innovaties voor gezondheid en zorg.

Kernwaarden

De manier waarop we waarde willen toevoegen, volgt uit onze kernwaarden: verantwoordelijk, verbindend en ondernemend.

Verantwoordelijk
Wij nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. Aan de patiënt en zijn naasten bijvoorbeeld, aan de mens met een zorgbehoefte, aan de student, aan de maatschappij én aan elkaar. Ons werk is van toegevoegde waarde: wij doen de juiste dingen en die doen we goed. Wij zijn professioneel en integer, maar tegelijkertijd ook transparant. We lopen niet weg voor moeilijke besluiten. We delen kennis en inzichten. Anderen mogen ons aanspreken op ons resultaat en gedrag. Of het nu gaat om het gedrag van de medewerkers van het Erasmus MC als individu, of om dat van onze organisatie als geheel. We zijn koersvast, betrouwbaar en consistent.

Verbindend
Verbinden is voor het Erasmus MC een manier om te verbeteren en te innoveren. Samen bereik je immers meer. We zijn teamspelers die zich verbonden voelen met elkaar, met patiënten, studenten en met de waarden van het Erasmus MC. We zijn betrokken, geïnteresseerd en tonen inlevingsvermogen. We zijn mild voor elkaar en respecteren verschillende meningen en gevoelens. Met partners, binnen en buiten onze organisatie, werken we samen op basis van vertrouwen en respect. Als Erasmus MC bevinden we ons niet alleen midden in de stad, maar ook midden in de samenleving. Met onze blik naar buiten staan we open voor vragen en wensen van de patiënt, de student en de maatschappij. Nu én in de toekomst.

Ondernemend
Het Erasmus MC is ondernemend: we signaleren kansen en anticiperen daarop. Waar het Erasmus MC mogelijkheden ziet voor vernieuwing of verbetering, nemen we initiatief. We wachten niet af, maar weten van aanpakken, brengen meerdere perspectieven bij elkaar en zoeken actief tegenspraak op. We denken in oplossingen, niet in obstakels. Met lef, ambitie en optimisme.

Integriteit

Het Erasmus MC vervult als universitair medisch centrum een maatschappelijke functie op het gebied van onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg. Om die functie optimaal te kunnen vervullen, vanuit het volste vertrouwen van de samenleving, is integriteit even wezenlijk als vanzelfsprekend. Als maatschappelijke organisatie wil en moet het Erasmus MC transparant, inclusief en betrouwbaar zijn, daarvoor zijn verantwoordelijkheid nemen en dit ook op elk niveau uitstralen.

In een organisatie waar duizenden medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers elkaar dagelijks ontmoeten, heeft iedereen op de een of andere manier te maken met de verschillende aspecten van integriteit, zoals betrouwbaar handelen en oprecht communiceren. Integriteit is een eerste voorwaarde voor professioneel gedrag binnen organisaties. Voor de medewerkers van het Erasmus MC hebben we daarom de toepasselijke wet- en regelgeving samengebracht met onze normen en waarden in een integriteitsdocument. Het is een levend document, dat we waar nodig blijven ontwikkelen en ook actief onder de aandacht van medewerkers brengen.

In dit kader is in 2023 veel aandacht geweest voor nevenwerkzaamheden en belangenverstrengeling van medisch specialisten.. Naar aanleiding hiervan heeft het Erasmus MC een onderzoek ingesteld, dat ertoe geleid heeft dat aan betrokken medewerkers is verzocht het lidmaatschap van een coöperatie op te zeggen wegens het risico op financiële belangenverstrengeling. Daarnaast heeft één medewerker een formele waarschuwing gekregen voor het verrichten van nevenwerkzaamheden zonder daar toestemming voor te vragen. Tevens is gestart met een review van de bestaande regelgeving, waarbij het doel is om meer overzicht te realiseren door afzonderlijke regelingen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen en de monitoring en verantwoording te vereenvoudigen door te zorgen voor een verbeterde registratie. Dit project zal in 2024 worden afgerond.

Integriteit gaat uit van normen en waarden, ook als het gaat om gedrag jegens anderen en elkaar. Erasmus MC wil iedereen die hier werkzaam is of hier studeert een veilige omgeving bieden. Als medewerkers van het Erasmus MC zijn we samen verantwoordelijk voor een veilig, gezond en plezierig werk- en leerklimaat. Professioneel samenwerken is een normale zaak. Goede omgangsvormen zijn een zorg van ons allemaal. Ongepaste omgangsvormen en ongewenst gedrag kunnen gemeld worden bij de vertrouwenspersonen en bij de ombudsman en van het Erasmus MC. Dit kan rechtstreeks, maar ook via de app #zouikwatzeggen. Medewerkers en studenten weten de weg naar de ombudsman inmiddels te vinden. Het Erasmus MC neemt meldingen serieus en heeft bij misstanden laten zien de weg naar de rechter niet te vrezen.