Bijlage 2: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs

Lees ons jaarverslag online

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs.

Bijlage 2: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs

Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs. Hieronder wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op het Nationaal Programma Onderwijs voor het deel onderwijs, voor zover er kosten zijn gemaakt in 2023.

1B Soepele in- en doorstroom & Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Vanuit verschillende organisatieonderdelen zijn projectplannen opgesteld die passen binnen het thema Soepele in- en doorstroom & Welzijn. De Gemeenschappelijke Vergadering heeft uiteindelijk een achttal projecten goedgekeurd. In totaal is een budget van € 1.345.690 beschikbaar. In 2023 zijn hier in totaal voor deze projecten voor 220.733 aan kosten gemaakt. Tezamen met het de gemaakte kosten in 2021 en 2022 is te totale uitnutting €1.080.336 De resterende kosten zullen in 2024 worden gemaakt.

De in 2023 lopende projecten binnen deze categorie zijn hieronder, met een korte samenvatting, opgenomen.

1B1 Diversiteit en Inclusiviteit in de masterfase
Dit project draagt eraan bij dat Masterstudenten zich thuis en veilig voelen in de opleiding, met name in de coschappen. Daarbij draagt het bij aan het behalen van de eindtermen Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts. 1B2 Mix 'n MATCH

Door de pandemie hebben de integriteitsceremonie en Witte Jassen Ceremonie niet in hun oorspronkelijke vorm plaats kunnen vinden. Dit project beoogt een meer kleinschalige invulling te geven aan deze ceremonies.

1B4 Welzijn en verbinding voor studenten door studenten
De pandemie heeft duidelijk sporen nagelaten in studentwelzijn en verbinding, doordat studenten voor een groot gedeelte thuis les hebben gehad en sociale interactie in levenden lijve ontbrak. Studieverenigingen is gevraagd om gezamenlijk met uitgewerkte plannen te komen voor sociaal-educatieve activiteiten.

1B5 Behoefte-gestuurde laagdrempelige ondersteuning voor alle opleidingen binnen het Erasmus MC
Bij het coaching traject van de Bachelor geneeskunde is gebleken dat veel studenten aanzienlijke impact ervaren bij de veranderingen die het gevolg zijn van de covid-19-pandemie, maar ook dat de coachgesprekken een duidelijke positieve invloed hebben in dit opzicht. Dergelijke coaching trajecten zullen verder worden uitgebreid, met name voor de Klinische Technologie, Nanobiology en de Research Masters.

1D Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen

In het voorjaar 2020 heeft een cohort studenten niet kunnen starten met de coschappen. Dit betrof het tweede instroommoment van 2020 en in totaal 72 studenten. Verder bleek het aantal studenten dat in 2021/2022 mee wilde doen aan de loting voor een coschapplaats sterk verhoogd te zijn. Om de wachttijd niet onaanvaardbaar hoog te laten oplopen, was het nodig om tijdelijk meer studenten in de coschappen toe te laten. Omdat het Erasmus MC in de jaren 2017 – 2020 ook te maken had met verhoogde instroom in de coschappen, vanwege de toenmalige curriculumvernieuwing, lagen er afspraken met de Erasmus MC afdelingen en met de affiliërende ziekenhuizen om instroom in de coschappen op een verantwoorde manier te kunnen verhogen met inachtneming van naleving van de leerdoelen. Van die afspraken is gebruik gemaakt om verantwoord en snel de instroom in de coschappen gedurende tenminste 2 jaar met in totaal 120 plaatsen te verhogen.