Strategie: van Koers23 naar Koers28

Lees ons jaarverslag online

Het jaar 2023 stond in het teken van de afronding van Koers23 en tegelijkertijd de ontwikkeling van onze nieuwe vijfjarenstrategie: Koers28.

Strategie: van Koers23 naar Koers28

Het jaar 2023 stond in het teken van de afronding van Koers23 en tegelijkertijd de ontwikkeling van onze nieuwe vijfjarenstrategie: Koers28.

Het motto van Koers23 was Technologie & Toewijding. Er zijn de afgelopen 5 jaar belangrijke stappen gezet om invulling te geven aan de ambities en doelen die wij onszelf in 2018 gesteld hebben. Tegelijkertijd is er sprake van doorlopende processen: wij blijven ons positioneren als partner naar patiënten en naar regionale zorginstellingen waar we mee samenwerken, we voelen ons verantwoordelijk om de gezondheid van burgers te bevorderen, we zetten nog steeds in op technologische innovatie en digitalisering om de zorg toekomstbestendig te maken en we hebben aandacht voor onze medewerkers en voor de fundamenten van onze organisatie.

Uiteindelijk is er een duidelijke lijn zichtbaar vanaf onze allereerste strategische koers in 2003 (Koers08) tot onze nieuwe Koers28. We bouwen daarmee voort op het fundament dat door onze voorgangers is gelegd.

Koers28 richt zich op het proactief bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen die op de samenleving en het Erasmus MC afkomen. Om deze uitdagingen aan te pakken is een transformatie van de zorg nodig. We nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gelijke toegang tot zorg, die duurzaam is en waarbij we ons richten op het in balans brengen van zorgvraag en capaciteit: enerzijds door in te zetten op het verminderen van de zorgvraag, anderzijds door het effectief benutten van onze beperkte capaciteit. We onderscheiden ons met een technologisch innovatieklimaat en focus op digitalisering. Dat doen we op een manier die het Erasmus MC kenmerkt: door te denken en vooral ook te dóén, met elkaar én samen met anderen, onder het motto: de toekomst begint met doen!

We richten ons hierbij op 3 overkoepelende ambities die we koppelen aan keuzes die we maken om beter in balans te komen: door de zorgvraag te verminderen en/of de capaciteit effectief in te zetten en toegankelijkheid en duurzaamheid te borgen:

    1. versterken van tertiaire, digitale en passende patiëntenzorg;

    2. oplossen van maatschappelijke uitdagingen door wetenschappelijk onderzoek en

    3. investeren in leren voor de zorg van de toekomst.

Onderwijs heeft hierbij een prominente plek. Onze 3 kerntaken, onderwijs, onderzoek en zorg, hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Ons wetenschappelijk onderzoek heeft effect op de zorg en uitstraling naar mensen die onderwijs geven en volgen en komt ten goede van de maatschappij. Deze ambities willen we realiseren in de context van een uitdagende meerjarenbegroting en een grote vastgoedopdracht. Het faculteitsgebouw, het Sophia Kinderziekenhuis en de afdeling Psychiatrie behoeven nieuwe huisvesting. De inmiddels afgeronde circulaire sloop van het oude Dijkzigt ziekenhuis en de aanpalende zusterflat bieden de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren op het eigen terrein. Hierbij zal rekening gehouden worden met nieuwe en innovatieve inzichten als het gaat om gedeelde faciliteiten. Dit betekent tevens dat er sprake is van een belangrijke veranderkundige opdracht, een nieuwe manier van werken, ondersteund door digitalisering, AI en arbeidsbesparende technologie. Hiermee willen we werken aan een efficiënte inzet van mensen en middelen die ook bruikbaar is voor andere zorginstellingen en daarmee bijdraagt aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op de langere termijn.