Compliance

Lees ons jaarverslag online

Doel van compliance is het bevorderen van integriteit. Dit ziet zowel op de integriteit van het Erasmus MC zelf, als de integriteit van haar medewerkers.

Compliance

Doel van compliance is het bevorderen van integriteit. Dit ziet zowel op de integriteit van het Erasmus MC zelf, als de integriteit van haar medewerkers. Het Erasmus MC heeft een grote maatschappelijke functie en staat, letterlijk en figuurlijk, middenin Rotterdam. Onze medewerkers, patiënten, studenten en samenwerkingspartners verwachten dat wij ons integer gedragen. Integriteit houdt in dat we het juiste doen. We leven de wet- en regelgeving na en gedragen ons op een goede manier. Het een kan niet zonder het ander, gedrag en cultuur en naleving van wet- en regelgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De Compliance officer ziet toe op naleving van wet- en regelgeving, mede in relatie tot en in samenhang met cultuur, gedrag en integriteit binnen de organisatie. De Compliance officer adviseert, stelt kaders, ondersteunt in de implementatie van beleid en monitort de naleving van wet- en regelgeving. Voor het Erasmus MC bestaat een juridisch kader van ruim 1900 wetten en regelingen, de Governancecode Zorg, de Cao-umc en diverse andere vormen van zelfregulering.

Ook in de Top 10 risico’s komt de combinatie van wet- en regelgeving en gedrag en cultuur duidelijk terug:

  • License to Operate’. Dit risico ziet op de naleving van wet- en regelgeving waarbij vooral ook nadruk ligt op het monitoren van regelgeving die in ontwikkeling is. De snel veranderende wereld vraagt om flexibiliteit en het vermogen om nieuwe wetgeving snel te kunnen adapteren;

  • Sociale veiligheid’ ziet met name op het creëren van de juiste omgeving om medewerkers en studenten een veilige werk- of studieplek te bieden. Deels steunt dit op beleid en gedragsregels en deels ook op de (integriteitsbewuste)organisatiecultuur;

  • Het risico omtrent ‘Gebrek corrigerend vermogen’ ziet op het bevorderen van medewerkers om zich uit te spreken en elkaar aan te spreken. Door een goede integriteitsbewuste organisatie, stimuleren we het gesprek om potentiele risico’s met elkaar te bespreken en waar nodig maatregelen te nemen.

Werkzaamheden

In 2023 heeft de Compliance officer een adviesrol vervuld in het vormgeven van de hernieuwde regeling inzake nevenwerkzaamheden. Daarnaast is de Compliance officer aangewezen als loket voor alle medewerkers met vragen over nevenwerkzaamheden, waar door verschillende medewerkers al gebruik van is gemaakt.

In 2023 is Compliance officer aangewezen als meldportaal voor klokkenluidersmeldingen. Voorheen vervulde de manager Internal Audit deze rol. Daarnaast krijgt de klokkenluidersregeling een update om te voldoen aan de nieuwste wetgeving. In 2023 is in afstemming met diverse interne stakeholders een concept opgesteld voor de nieuwe regeling. In 2024 zal dit afgerond worden en treedt de nieuwe regeling in werking. Met de klokkenluidersregeling bieden we medewerkers een mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden en bescherming voor de melders. Wij vinden het belangrijk dat (mogelijke) misstanden gemeld en onderzocht kunnen worden, waarbij alle betrokkenen zoveel als mogelijk beschermd worden.

De Compliance officer heeft in 2023 een basis gelegd voor het compliance programma inzake fraude. Het doel van dit programma is om meer structuur aan te brengen in het tegengaan van fraude en Erasmus MC-breed te werken aan awareness. Een centraal Onderzoeksteam is ingericht, bestaande uit de Compliance Officer en een gecertificeerd (fraude)onderzoeker.