Materiaalstroomanalyses

Lees ons jaarverslag online

In de uitvoering van onze kerntaken gebruiken wij talloos veel materialen. In 2022 plaatste het Erasmus MC voor deze materialen in totaal zo’n 900.000 inkooporder-regels.

Materiaalstroomanalyses

In de uitvoering van onze kerntaken gebruiken wij talloos veel materialen. In 2022 plaatste het Erasmus MC voor deze materialen in totaal zo’n 900.000 inkooporder-regels. Het is ons doel om voor al die materialen uiteindelijk met de meest duurzame varianten te kunnen werken.

Prioriteiten

Om met de fabrikanten en leveranciers van onze materialen het gesprek hierover op gang te brengen en op wetenschappelijk basis te kunnen voeren, heeft onze IC in 2022 voor het eerst een wetenschappelijke analyse uitgevoerd van de materiaalstromen in de zorgpaden van IC-patiënten. Daaraan gekoppeld is een analyse van de onderdelen in de materiaalstromen waar de met interventies de meeste impact kan behalen. Dit levert een prioriteitenlijst op van items waarvoor we via een levenscyclusanalyse bepalen welke verduurzamingsinterventies haalbaar zijn, zoals het vervangen van een wegwerpvariant voor een herbruikbare variant of het veranderen van de samenstelling van materialen om deze biologisch afbreekbaar te maken.

Meeste impact 

De IC heeft zo in 2022 tot in detail geïdentificeerd welke materialen in welke hoeveelheden de IC verbruikt in de zorg voor de patiënten - en waar de meeste impact te behalen is met vormen van verduurzaming, zoals recycling, hergebruik, minder gebruik of minder CO2-uitstoot. Ook de indirecte impact van interventies (bewustwording, gedragsverandering, cultuurverandering) weegt hierin mee. We bewegen daarmee toe naar een breder perspectief in ons materialengebruik – in de afweging van keuzes die we maken voor bepaalde materialen staat duurzaamheid steeds meer op gelijke hoogte met de kosten en de effectiviteit. Mede aan de hand van de materiaalanalyse op de IC is een onderzoek uitgevoerd naar het goed gebruik van handschoenen.

Verbreding naar alle afdelingen

Omdat het materiaalgebruik per afdeling verschilt, zijn we in het najaar 2022 gestart met de inzet van materiaalstroomanalyses op al onze afdelingen. Daarbij werken we toe naar de formulering van science based targets – concrete doelstellingen van interventies voor verduurzaming die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo geven we in onze organisatie tot op het niveau van afdelingen en zelfs zorgtrajecten richting aan de verduurzaming van onze gezondheidszorg. Met deze wetenschappelijke en op impact gefocuste aanpak behoort het Erasmus MC in de gezondheidssector tot de koplopers waar het gaat om de aanpak van de vermindering van ons grondstoffengebruik.