Voorwoord Raad van Bestuur

Lees ons jaarverslag online

Voorwoord Raad van Bestuur

In dit jaarverslag blikken we trots, maar met gemengde gevoelens terug op 2022. Voor het eerst konden we herstellen van de covid-pandemie, al blijven we alert op mogelijke ontwikkelingen. Maar wederom zien we hoe onvermoede ontwikkelingen wereldwijde impact hebben, en ook het Erasmus MC raken. In februari ‘22 ontvlamt een oorlog op Europees grondgebied, die een energiecrisis aanjaagt en leidt tot ernstige vormen van schaarste, inflatie, en explosief stijgende prijzen van onze basisbehoeften en van loonkosten.

In de gezondheidszorg zien we de effecten van een veranderende demografie almaar sterker op de voorgrond treden: steeds meer mensen hebben behoefte aan zorg, steeds minder mensen nemen deel aan het arbeidsproces en kunnen die zorg verlenen. Dat alles maakt dat we op het terrein van duurzaamheid, goed werkgeverschap en innovatief werken nog sneller moeten acteren dan we al deden. 

We gaan met 2023 financieel gezien een uitdagend jaar tegemoet. In 2022 hebben we alles op alles gezet om daar klaar voor te zijn.

Trots op onze medewerkers

We zijn trots op de passie en inzet waarmee de mensen van het Erasmus MC in die turbulente arena weer hebben gewerkt aan onze missie: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs, en op wat zij daarbij hebben bereikt. Denk aan de extra aandacht voor preventie en vroege opsporing van darm- en longkanker door het Kanker Instituut en de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg. Of aan de ziekenhuisverplaatste nazorg voor nierpatiënten door het Transplantatie Instituut. Het zijn voorbeelden van duurzame zorg en innovatie die passen in het Integraal Zorgakkoord dat het ministerie van VWS in 2022 heeft afgesloten met zorgaanbieders en patiëntenorganisaties.

Onderscheidend onderwijs

Met de landelijke invoering van modulair en flexibel opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen en medisch ondersteuners, waaraan onze Erasmus MC Academie veel heeft bijgedragen, versnellen we het carrièrepad van schaarse, hooggespecialiseerde zorgprofessionals, zoals IC-verpleegkundigen. Ons wetenschappelijk onderwijs is gericht op toekomstbestendige gezondheidszorg en grote maatschappelijke vraagstukken. Dat doen studenten zelf via Geneeskundestudenten In De Samenleving (GIDS). Maar we zien het ook in onze nieuwe onderzoeksmaster Genomics in Society.

Innovatie door bundeling van krachten

We hebben in 2022 weer grote stappen gezet met de Convergentie, waarin we onze krachten bundelen met die van de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam om gezamenlijk antwoorden te vinden op de meest urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken van onze tijd. Samen met honderden samenwerkingsverbanden maken we zo de ambitie van het Erasmus MC waar om regionaal, landelijk en Europees een academische motor te zijn die samenwerkingen aanjaagt, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. Ook digitale innovaties kregen weer ruim baan. Van de ontwikkeling van een landelijke infrastructuur voor de toepassing van kunstmatige intelligentie in ons wetenschappelijk onderzoek (Health-RI) tot het ontwerp van de patiënten-app Digitaal Verbonden.

We investeren in onze gebouwen

We blijven werken aan de modernisering en uitbreiding van ons vastgoed. Zo zijn we begonnen met de renovatie van het gebied rondom de Ee-toren, waarin onze onderzoeksfaciliteiten zijn gevestigd. Zowel de Ee-toren als de gebouwen van het Sophia Kinderziekenhuis zijn hard toe aan renovatie om te blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Met het Programma Campus Ontwikkeling werken we aan onze toekomstbestendigheid door de gebiedsontwikkeling van het voormalige Dijkzigt-terrein.

We creëren waarde op álle niveaus 

De maatschappelijk waarde van het onderwijs, het onderzoek en de complexe, tertiaire zorg die het Erasmus MC levert, is evident. Daarbij betrekken wij ook andere of bredere maatschappelijke opgaven, zoals klimaatverandering en de gezondheidskloof, getuige de vele nieuwe Green Teams waarin medewerkers zelf werken aan verduurzaming.

Met impact research verstevigen we de link tussen laboratoriumonderzoek en de behoeften van de samenleving. En ons toekomstige onderwijscurriculum Erasmusarts2030 zal de link leggen tussen academische vorming, technologie en maatschappelijke relevantie.

Het meerjarig programma Workwise, ten slotte, illustreert hoe wij voor én met onze medewerkers werken aan een plezierige, aantrekkelijke werkomgeving en goed werkgeverschap.

Koersen op een toekomstbestendige gezondheidszorg 

De gemene deler van al onze activiteiten is dat zij voortvarend inspelen op onze eigen strategische ambities en op de enorme uitdagingen waar de Nederlandse gezondheidszorg voor staat. Die uitdagingen zijn ook leidend in de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). We zijn er klaar voor om in 2023 onze strategische agenda Koers23 goed af te sluiten en in Koers28 onze nieuwe strategische ambities te formuleren.

Tot slot kent ook de Raad van Bestuur zelf veranderingen in 2022. Het is het eerste jaar ‘zonder Ernst’, het jaar waarin we Jos Aartsen bedanken voor een geweldige interim-periode en waarin we Dirk Schraven van harte welkom heten. Met zijn aantreden is het bestuur weer voltallig.

Stefan Sleijfer

Joke Boonstra

Paul Boomkamp

Dirk Schraven