Internationale Samenwerking

Lees ons jaarverslag online

Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals samenwerking met andere excellente Europese universitair medische centra in de European University Hospital Alliance (EUHA) en onze deelname aan 23 van de 24

Internationale Samenwerking

Het Erasmus MC participeert in diverse internationale samenwerkingsverbanden, zoals samenwerking met andere excellente Europese universitair medische centra in de European University Hospital Alliance (EUHA) en onze deelname aan 23 van de 24 European Reference Networks (ERNs) voor zeldzame ziekten en complexe aandoeningen, waarvan we er twee coördineren.

Verder werken we in het European Institute for Innovation and Technology health (EIT) samen met 140 verschillende vooraanstaande instellingen en bedrijven in heel Europa. Het EIT stimuleert ondernemerschap, opleiding en innovatie in de zorg, zodat nieuwe producten en services beschikbaar komen voor de Europese burger. Ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs werken we in het EIT samen met vele universiteiten in de hele wereld.

Ook onze patiëntenzorg heeft een nadrukkelijk internationale reikwijdte. Jaarlijks ontvangen we patiënten uit meer dan 90 landen voor diagnose of behandeling in het Erasmus MC. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben we speciale afspraken over het gezamenlijk inrichten van goede zorg en infrastructuur ter plaatse en over kwaliteit en behandelprotocollen om academische zorg toegankelijk te maken voor alle inwoners.

European Reference Networks (ERNs)

In de ERN's bundelen talloze Europese expertisecentra en zorgaanbieders binnen de Europese Unie hun krachten om kennis over zeldzame en complexe ziekten samen te brengen en te delen - tot op het niveau van individuele patiënten. Essentieel is het besluit van de Europese Commissie om de European Reference Networks (ERNs) door te zetten tot in elk geval 2027, met verhoogd budget. De eigen bijdrage van coördinerende leden van de ERNs (40% van het budget) vervalt daarbij. Het Erasmus MC is lid van 23 van 24 ERN’s en voor ERN CRANIO en ERN ERNICA ook coördinator.

De netwerken zorgen voor een enorme versnelling in de (multidisciplinaire) samenwerking en ontwikkeling van studies op Europees niveau. De leden van de ERNs delen de klinische informatie benodigd voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met zeldzame en complexe aandoeningen via het beveiligde Clinical Patient Management System (CPMS). Via clinical exchange programs van de ERN’s brengen zorgverleners (artsen, logopedisten, psychologen, verpleegkundig specialisten) internationale werkbezoeken in het teken van kennisuitwisseling. In december 2022 ontving het kinderluchtwegteam van het Sophia Kinderziekenhuis bijvoorbeeld collega’s uit Karolinska-ziekenhuis in Zweden, met name om van het Sophia te leren over het wereldwijd unieke follow-up programma voor kinderen na luchtwegreconstructie.

European University Hospital Association

De European University Hospital Alliance (EUHA) stimuleert en faciliteert samenwerking in gezondheidszorg, onderzoek en onderwijs gericht op betere behandelresultaten en een duurzaam Europees gezondheidsstelsel. In 2022 zijn de UMC’s van Aarhus en Zürich toegetreden tot de EUHA geworden, waarmee nu elf Europese UMC’s participeren. De internationale beweging naar waardegedreven zorg is voor de EUHA een belangrijk speerpunt. Verschillende EUHA-initiatieven creëren hiervoor condities en instrumenten: 

Health Outcome Observatories (H2O)

In het EUHA-project H2O (Health Outcome Observatories) werkt het Erasmus MC met andere publieke en private partijen voor het eerst op Europees niveau samen aan een infrastructuur waarin klinische gegevens en gegevens van patiënten over hun functioneren en kwaliteit van leven gestandaardiseerd kunnen worden verzameld. Dit maakt vergelijking en analyse van deze klinische data en patiënt-gerapporteerde uitkomsten (Patient Reported Outcomes, PRO-data) mogelijk op een nu nog ongekende schaal. Patiënten en zorgverleners kunnen hun PRO-data via een dashboard (app) inzien en vergelijken met die van vergelijkbare patiënten. Dat geeft patiënten vertrouwen en regie over hun zorgtraject en ondersteunt een gedeelde besluitvorming.

Bijzonder in dit kader is de publicatie (Breast Cancer Research and Treatment, 20 januari 2023) van een internationale, patiëntgerichte uitkomstenset bij patiënten met uitgezaaide borstkanker, waarmee de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze patiënten kan worden beoordeeld en waarmee patiënten dat ook zélf kunnen doen.

Eerste Nederlandse H2O-observatorium

Een prachtige mijlpaal bereikte het project in juli 2022 met de oprichting van het eerste Nederlandse H2O Observatorium voor uitwisseling van uitkomstgerichte zorgdata binnen Europa. Dit op initiatief van het Erasmus MC en Takeda Nederland. Het observatorium is er nu voor drie ziektebeelden (gemetastaseerd borstkanker, longkanker en multiple myeloom) maar het doel is om in de toekomst uit te breiden met veel meer ziektebeelden (en landen).

Samenwerking H20 - ICHOM

Sinds juli 2022 werkt H2O samen met het International Consortium of Health Outcomes Measurement (ICHOM). Voor beide consortia staan gestandaardiseerde uitkomsten, klinische uitkomsten en patiënt-gerapporteerde uitkomsten centraal in de toekomst van de gezondheidszorg. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen patiënt en zorgverlener in samenspraak beslissen over (volgende) stappen in het zorgtraject.

ICHOM ontwikkelt wereldwijd toepasbare standaardsets voor het meten van uitkomsten voor een groot aantal ziektebeelden, in het kader van waardegedreven zorg. Als de eerste formele strategische partner van ICHOM participeert het Erasmus MC in een groot deel van de ICHOM-werkgroepen.

PiPPi

Het Erasmus MC participeert met zes andere Europese topacademische ziekenhuizen in het Platform for Procurement of Innovation and Innovation of Procurement (PiPPi), een internationaal digitaal platform waarop de behoefte aan digitale zorgoplossingen wordt geïdentificeerd en relevante ideeën voor onderzoek kunnen worden gepitcht en beoordeeld. PiPPi is opgericht omdat de digitale transformatie van de gezondheidszorg vraagt om de aankoop en ontwikkeling van innovatieve digitale zorgoplossingen, bijvoorbeeld voor slimme patiëntbewaking. Daarvoor zijn publiek-private samenwerkingen essentieel.

Community of Practice gelanceerd

Op 21 april 2022 lanceerde PiPPi officieel de Community of Practice (CoP). Binnen de CoP kunnen alle stakeholders van de gezondheidszorg elkaar ontmoeten en samenwerken om onvervulde behoeften in de digitale gezondheidszorg te identificeren en aan te pakken, en de ontwikkeling van oplossingen voor te bereiden. Door best practices te verzamelen en structureel kapitaal en inkoop-instrumenten te ontwikkelen die op Europees niveau kunnen worden gedeeld, legt PiPPi de regie bij de vraagzijde. Uiteindelijk doel: betere resultaten voor de patiënt, lagere kosten voor gezondheidszorg, en groei voor de Europese biowetenschappelijke industrie.

4D Picture project

In oktober 2022 was het Erasmus MC gastheer voor de start van het Europese 4D Picture Project. Doel van het project is om kankerpatiënten, familie en zorgverleners beter zicht te geven op hun opties en zo te helpen bij beslissingsmomenten in elk stadium van hun ziekte - met meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren. Het 4D Picture Project maakt hiervoor gebruik van metro mapping, waarmee het verloop van een behandeling in de toekomst via een routekaart letterlijk in beeld wordt gebracht. Aan de hand daarvan kunnen ook voorspellingen over de kwaliteit van leven worden gedaan.

Healthcare Transformation Academy

Samen met vier andere EUHA-leden leidt het Erasmus MC ook de Healthcare Transformation Academy (HTA), gefinancierd door EIT Health. De HTA is een Europees onderwijsplatform dat zorgprofessionals opleidt voor de gezondheidszorg van de toekomst. Het Erasmus MC verzorgt hierbij het WGZ-gerelateerde onderwijs. In 2022 organiseerde het Erasmus MC de vijfde VBHC-course voor Europese zorgprofessionals, in samenwerking met ICHOM en EUHA.