Interne beheersing

Lees ons jaarverslag online

De besturing van het Erasmus MC is gebaseerd op de principes van decentralisatie en kent drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Het besturingsmodel gaat uit van het principe van integraal management.

Interne beheersing

De besturing van het Erasmus MC is gebaseerd op de principes van decentralisatie en kent drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. Het besturingsmodel gaat uit van het principe van integraal management. Dit betekent dat leidinggevenden (binnen aangewezen grenzen) verantwoordelijk zijn voor het stellen van doelen, het organiseren van het werk en de realisatie van gestelde doelen. De leidinggevenden kunnen in de samenhang sturen op alle functionele taakvelden (zoals productie, personeel en financiën), doordat het leidend sturings- en beheersingssysteem is verankerd in de planning & control cyclus. De concern controller (Directeur Finance & Control) is verantwoordelijk voor het functioneren van deze cyclus en voor de aansturing van de decentrale themacontrollers. In de planning & control cyclus wordt de strategische visie van het Erasmus MC vertaald, via de jaarlijkse begrotingsrichtlijn, naar jaarplannen per afdeling en thema. De haalbaarheid van deze plannen en de benodigde investeringen worden vooraf zorgvuldig gewogen, waarbij een risicoanalyse onderdeel uitmaakt van de overwegingen en besluitvorming.

Jaarplannen 2022

De jaarplannen 2022 zijn opgesteld conform de jaarplan-methodiek. Elke afdeling maakt een jaarplan dat is afgeleid van het Erasmus MC-brede jaarplan, welke op zijn beurt is afgeleid van de strategiekaart van het Erasmus MC (Koers23). Dit geeft ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan over wat nodig is om onze ambities te bereiken, welke randvoorwaarden dienen te worden opgesteld en de acties die moeten worden uitgevoerd. De jaarplan methodiek wordt digitaal ondersteund waarbij doel, actie, tijd, actiehouder en monitoring per tertiaal plaatsvinden. Gedurende het jaar rapporteren de afdelingen maandelijks over belangrijke stuurindicatoren zoals productie en financiën. Daarnaast verantwoorden de afdelingen zich uitvoerig per tertiaal over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten op de kerntaken en de bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur en het voltallige themabestuur bespreken deze rapportages gezamenlijk.

Begroting

Op basis van productie gestuurd begroten is de begroting voor 2022 vormgegeven. Hierin hebben de verwachte productie, profielinformatie en kostprijzen de basis gevormd voor de begroting voor de afdelingen. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de OK en de klinieken over de zorgcapaciteit. Zodoende is er overeenstemming tussen de begrote productie en de beschikbare capaciteit in de opgestelde begroting voor 2022 tot stand gekomen.

Voor 2023 staat verdere ontwikkeling van stuurinformatie op de planning om de opgestelde begroting en de realisatie hiervan gedurende het jaar nauwer te kunnen monitoren. Hiertoe wordt de maandelijks beschikbare stuurinformatie verder aangescherpt.

Banken, de ministeries van VWS en OCW, verzekeraars, de Erasmus Universiteit Rotterdam en subsidiegevers eisen gedetailleerde verantwoording over de verschillende geldstromen. Daarnaast geldt dat het risicoprofiel van UMC’s is toegenomen door de marktwerking en door de concurrentie voor extern gefinancierde onderzoeksprojecten. Inkomsten genereren door productiegroei te realiseren is een weg die meer en meer aan banden is gelegd door het Hoofdlijnenakkoord en de doorontwikkeling hiervan in het Integraal Zorg Akkoord.

Het Erasmus MC heeft een gezonde financiële basis om blijvend te kunnen investeren in personeel, innovatie, ICT en huisvesting en om de belangrijkste externe financiële risico’s te kunnen opvangen. Dit leidt tot de beoogde continuïteit van de bedrijfsvoering (de uitvoering van onderzoek, onderwijs en zorg). Het Erasmus MC verhoogt de doelmatigheid en kwaliteit door continu te benchmarken, zowel intern als extern. Aanscherpingen van de bedrijfsvoering zullen ertoe bijdragen dat het Erasmus MC een betrouwbare partij blijft met aantrekkingskracht voor externe financiers. Een gezonde bedrijfsvoering, instandhouding van de solvabiliteit en het realiseren van een sterke kasstroom zijn daarvoor een randvoorwaarde.