Bijlage 1: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs

Lees ons jaarverslag online

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs.

Bijlage 1: Toelichting Nationaal Programma Onderwijs: deel onderwijs

Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs

Eerder in het jaarverslag (zie paragraaf: “Algemene toelichting Nationaal Programma Onderwijs”) is een algemene toelichting opgenomen op het Nationaal Programma Onderwijs. In deze bijlage 2 wordt een gedetailleerde toelichting gegeven op het Nationaal Programma Onderwijs voor het deel onderwijs.

 1A Verhoogde instroom

Ontvangsten NPO gelden

Ontvangst 2021

Ontvangst 2022

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding totaal

1A1

Extra onderwijs

€ 162.380

1A2

Reductie collegegeld

€ 52.000

1A3

Extra studieadviseur

1A4

Stages Erasmus MC

€ 957.373

1A

Verhoogde instroom

€ 2.676.372

€ 2.676.372

€ 1.171.753


 
De NPO-middelen voor Verhoogde instroom zijn in 2021 aangemerkt als normatieve Rijksbijdrage, hetgeen betekent dat deze middelen volledig in 2021 verantwoord zijn. In het jaarverslag 2022 wordt deze NPO-post derhalve niet nader toegelicht.

1B Soepele in- en doorstroom & Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding

Ontvangsten NPO gelden

Ontvangst 2021

Ontvangst 2022

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding totaal

1B1

Diversiteit en inclusiviteit in de masterfase

€ 10.700

€ 95.300

€ 106.000

1B2

Mix 'n MATCH

€ 199.400

€ 199.400

1B3

Kleinschalige ceremonies

€ 9.600

€ 9.600

1B4

Welzijn en verbinding voor studenten door studenten

€ 45.100

€ 45.100

1B5

Behoefte-gestuurde laagdrempelige ondersteuning

€ 80.100

€ 113.600

€ 193.700

1B6

Verbouwing terras OWC naar dakterras

€ 292.303

€ 292.303

1B7

Meer fysieke ruimte voor studenten

€ 3.400

€ 4.400

€ 7.800

1B8

Verbetering online leeromgeving

€ 5.700

€ 5.700

1B

In-Doorstroom en welzijn

€ 768.966

€ 576.724

€ 1.345.690

€ 386.503

€ 473.100

€ 859.603

Vanuit verschillende organisatieonderdelen zijn projectplannen opgesteld die passen binnen het thema Soepele in- en doorstroom & Welzijn. De Gemeenschappelijk Vergadering heeft uiteindelijk een achttal projecten goedgekeurd. In totaal is voor 2021 en 2022 een budget van € 1.345.690 beschikbaar. In 2022 zijn hier in totaal voor deze projecten voor 473.100 aan kosten gemaakt. Tezamen met het de gemaakte kosten in 2021 is te totale uitnutting €859.603. De resterende kosten zullen in 2023 worden gemaakt.
 
 De projecten binnen deze categorie zijn hieronder, met een korte samenvatting, opgenomen.
 

1B1 Diversiteit en Inclusiviteit in de masterfase

Dit project draagt eraan bij dat Masterstudenten zich thuis en veilig voelen in de opleiding, met name in de coschappen. Daarbij draagt het bij aan het behalen van de eindtermen Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts. Het totale budget voor dit project is € 236.000, waarvan € 95.300 gerealiseerd is in 2022.

1B2 Mix 'n MATCH

Het is voor studenten belangrijk om een goede werk/privé balans te hebben en om met een realistische blik te kijken naar het eigen functioneren en na te denken over hun eigen toekomst. De COVID-19 pandemie heeft het belang hiervan alleen maar verder aangestipt. Dit project draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn van alle studenten (nu en in de toekomst). Het totale budget voor dit project is € 425.000; in 2022 is € 199.400 aan kosten gemaakt. De resterende kosten zijn voor 2023 begroot.

1B3 Kleinschalige ceremonies 

Door de pandemie hebben de integriteitsceremonie en Witte Jassen Ceremonie niet in hun oorspronkelijke vorm plaats kunnen vinden. Dit project beoogt een meer kleinschalig invulling te geven aan deze ceremonies. Het totale budget voor dit project is € 57.000; in 2022 is € 9.600 aan kosten gemaakt. De resterende kosten zijn voor 2023 begroot.

1B4 Welzijn en verbinding voor studenten door studenten

De pandemie heeft duidelijk sporen nagelaten in studentwelzijn en verbinding, doordat studenten voor een groot gedeelte thuis les hebben gehad en sociale interactie in levenden lijve ontbrak. Studieverenigingen is gevraagd om gezamenlijk met uitgewerkte plannen te komen voor sociaal-educatieve activiteiten.

Het totale budget voor dit project is € 80.000; in 2022 is €45.100 aan kosten gemaakt. De resterende kosten zijn voor 2023 begroot.
 

1B5 Behoefte-gestuurde laagdrempelige ondersteuning voor alle opleidingen binnen het Erasmus MC

Bij het coaching traject van de Bachelor geneeskunde is gebleken dat veel studenten aanzienlijke impact ervaren bij de veranderingen die het gevolg zijn van de Covid-19 pandemie, maar ook dat de coachgesprekken een duidelijke positieve invloed hebben in dit opzicht. Dergelijke coaching trajecten zullen verder worden uitgebreid, met name voor de Klinische Technologie, Nanobiology en de Research Masters. Het totale budget voor dit project is € 245.000, waarvan € 113.600 aan kosten is gemaakt in 2022. De resterende kosten zijn voor 2023 begroot.

1B6 Verbouwing terras OWC naar dakterras

Het welzijn van studenten wordt in belangrijke mate beïnvloed door de omgeving waarin zij functioneren. De aanpassing van het buitenterras biedt studenten meer gelegenheid om elkaar op een prettige manier te ontmoeten, zowel voor studieactiviteiten als op sociaal gebied. Het totale budget voor dit project was € 283.000; de daadwerkelijke kosten in 2021 waren € 292.303. Het project is in 2021 afgerond.

1B7 Meer fysieke ruimte voor studenten (studie- en groepswerk)

Studenten hebben als gevolg van de pandemie nog meer behoefte aan samenkomst op de faculteit. Dit wordt verder gefaciliteerd door een slimmer en laagdrempeliger reserveringssysteem voor onderwijsruimten. Het totale budget voor dit project is € 13.000, waarvan € 3.400 gerealiseerd is in 2021 en € 4.400 in 2022. De resterende kosten zijn voor 2023 begroot.
 

1B8 Verbetering online leeromgeving

Dit project richt zich op het verbeteren, intuïtiever maken en integreren van de online leeromgeving, zodat studenten benodigde informatie makkelijker kunnen vinden en geen essentiële deadlines en voorbereiding over het hoofd zien. Vanwege het door elkaar heen lopen van online en fysiek onderwijs is het erg belangrijk dat de informatie die beschikbaar is voor studenten optimaal ontsloten is. Het totale budget voor dit project is € 6.000; in 2022 is voor €5.700 aan kosten gemaakt waarmee het project is afgerond.

1C Extra handen in de klas

Ontvangsten NPO gelden

Ontvangst 2021

Ontvangst 2022

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding totaal

1C

Extra handen in de klas

€ 367.340

€ 367.340

€ 734.680

€ 367.340

€ 367.340

€ 734.680

1C

Extra handen in de klas

€ 367.340

€ 367.340

€ 734.680

€ 367.340

€ 367.340

€ 734.680

In 2022 was € 367.340 aan subsidie beschikbaar voor het Erasmus MC voor Extra Handen in de Klas. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn de kosten die onder deze categorie vallen verantwoord bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In totaal heeft het Erasmus MC in 2022 voor € 508.393 aan kosten verantwoord bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gedeelte van de kosten dat niet door de universiteit is vergoed valt onder de reguliere exploitatie van het Erasmus MC.

1D Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen medische opleidingen

Ontvangsten NPO gelden

Ontvangst 2021

Ontvangst 2022

Ontvangst totaal

Besteding 2021

Besteding 2022

Besteding totaal

1D

Stages Erasmus MC

€ 1.117.779

€ 1.117.779

€ 181.000

€ 181.000

1D

Stages Erasmus MC

€ 1.117.779

€ 1.117.779

€ 181.000

€ 181.000

In het voorjaar 2020 heeft een cohort studenten niet kunnen starten met de coschappen. Dit betrof het tweede instroommoment van 2020 en in totaal 72 studenten. Verder bleek het aantal studenten dat in 2021/2022 mee wilde doen aan de loting voor een coschapplaats sterk verhoogd te zijn. Om de wachttijd niet onaanvaardbaar hoog te laten oplopen, was het nodig om tijdelijk meer studenten in de coschappen toe te laten. Omdat het Erasmus MC in de jaren 2017 – 2020 ook te maken had met verhoogde instroom in de coschappen, vanwege de toenmalige curriculumvernieuwing, lagen er afspraken met de Erasmus MC afdelingen en met de affiliërende ziekenhuizen om instroom in de coschappen op een verantwoorde manier te kunnen verhogen met inachtneming van naleving van de leerdoelen. Van die afspraken is gebruik gemaakt om verantwoord en snel de instroom in de coschappen gedurende tenminste twee jaar met in totaal 120 plaatsen te verhogen.
 
De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen in totaal € 2,3 miljoen. In 2021 is € 957.000 vanuit de gelden voor verhoogde instroom (1A4) bekostigd. In 2022 is € 497.000 aan kosten gemaakt die het Erasmus MC uit de opgebouwde reserves met betrekking tot verhoogde instroom (1A4) heeft bekostigd en € 181.000 uit NPO-middelen voor Stages Medische Opleidingen (1D). De uitnutting van de resterende middelen voor Stages Medische Opleidingen is voor 2023 begroot.