Vastgoed: Duurzaam op Koers 2030

Lees ons jaarverslag online

Duurzaam op Koers 2030 is het uitvoeringsprogramma van ons Programma Integrale Bouw (per 1 december 2022: Vastgoed).

Vastgoed: Duurzaam op Koers 2030

Duurzaam op Koers 2030 is het uitvoeringsprogramma van ons Programma Integrale Bouw (per 1 december 2022: Vastgoed). Het werkt aan de transitie naar volledig hernieuwbare energie en de verduurzaming van ons vastgoed om de milieu-impact, energielasten en exploitatiekosten zoveel mogelijk te verlagen en gezondheidszorg betaalbaar te houden. 

Prioriteiten verduurzaming Vastgoed 

Vanwege de ongekende stijging van energieprijzen én de klimaatafspraken van het Erasmus MC heeft de Raad van Bestuur in 2022 opdracht gegeven inzichtelijk te maken welke verduurzamingsmaatregelen binnen het vastgoed prioriteit moeten krijgen. Hiertoe heeft het PIB in mei 2022 een coördinator Duurzaam Circulair Bouwen aangesteld. 

Het Erasmus MC geeft komende jaren prioriteit aan 5 maatregelen om met ons vastgoed substantieel energie, CO2 én kosten te besparen. Met een haalbaarheidsonderzoek (af te ronden in 2023) voor deze prioriteiten wordt de precieze impact op energiebesparing, verduurzaming, circulariteit, investering en integrale kostenbesparing bepaald.

De 5 prioriteiten:

  1. Na-isolatie van bouwdelen en installaties. Verhoging van de isolatiewaarde van ons vastgoed levert aanzienlijke besparingen op. In 2022 heeft het programma hiervoor een plan gemaakt dat onder andere in de renovatieplannen Sophia en EREAD is verwerkt.

  2. Aardgas uitfaseren voor stoominstallaties en andere toepassingen. Het Erasmus MC werkt stapsgewijs toe naar elektrificatie van onder meer de (gasgestookte) stoominstallaties die noodzakelijk zijn voor sterilisatie van medische instrumenten en luchtbehandeling. In 2022 heeft het programma hiervoor de mogelijkheden onderzocht.

  3. Stadsverwarming uitfaseren, onder meer door warmte- en koudebronnen binnen de technische installaties te benutten, met warmtepompen. De 6 warmte-koudeopslag (WKO-)putten van het Erasmus MC dekken niet de totale warmte/koude-vraag en de stadswarmte die het Erasmus MC verbruikt, wordt grotendeels opgewekt uit verbranding van restafval. Verkend is ook de mogelijkheid om de betonnen kelderbak van het gesloopte Dijkzigt-gebouw voor WKO te gebruiken.

  4. Hernieuwbare energiebronnen inpassen onder meer door de installatie van zonnepanelen op de daken van ons vastgoed. Binnen het platform van de stichting SRZ (Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen) is het Erasmus MC ook gestart met verkenning van de mogelijkheden om gezamenlijk en grootschalig groene, hernieuwbare energie in te kopen.

  5. Versnelde overstap naar ledverlichting. Een deel van onze huidige verlichting is al relatief energiezuinig, maar zit tegen einde levensduur aan. Vervanging door ledverlichting, in combinatie met duurzaam gebruik van onze verlichting levert relatief eenvoudig duurzaamheidswinst op. (Met dank aan een attente omwonende zetten wij sinds 2022 de avondverlichting in ons gebouw uit waar mogelijk. Hiervoor zijn extra schakelkasten en aanwezigheidssensoren aan ons verlichtingsnetwerk toegevoegd.) 

Ontwikkelingslijnen

De bovengenoemde prioriteiten zijn opgedeeld in verschillende ontwikkelingslijnen, gekoppeld aan meetbare prestatie-indicatoren en eindnormen over duurzaamheid, circulariteit, hergebruik, energieverbruik, klimaatbestendigheid, waterprestatie. Deze ontwikkelingslijnen geven komende jaren richting aan alle inspanningen en projecten met betrekking tot de toekomstbestendige verduurzaming van ons vastgoed.